Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden InstalCenter Service & Onderhoud

A. Voorwaarden alle abonnementen.

 1. Inspectiebeurten van gesloten apparaten: Eens per jaar, met een uitloop van maximaal 6 maanden.
 2. Laat u bij een storing een monteur van InstalCenter Kreeft & van Wissen langskomen, dan betaalt u daar, afhankelijk van uw abonnementskosten, voor. Indien er binnen 2 weken na de eerste (of vorige) oproep zich opnieuw dezelfde storing voordoet, dan worden deze kosten niet nogmaals berekend. Storingen aan uw apparaat worden volgens vaste prijsafspraken verholpen: Afhankelijk van uw abonnementsvorm betaalt u wel of geen materiaalkosten en/of arbeidsloon. Arbeidsloon wordt niet berekend bij inspectiebeurten en apparaat keuringen.
 3. Storingen kunnen worden gemeld op het storingsnummer van Kreeft & van Wissen, 0297-324734. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur ’s ochtends zijn onze storingsmonteurs telefonisch niet bereikbaar. Spoed? Sluit bij een waterlekkage de hoofdkraan. Bij een andere onbetrouwbare storing sluit u de gaskraan onder de ketel en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vanaf 08.00 uur ’s ochtends kunt u bellen naar eerder genoemd telefoonnummer en komt er zo spoedig mogelijk een monteur bij u langs.
 4. Bij de gratis voorrijkosten zijn de steden Amsterdam en Den Haag helaas uitgesloten. Voor deze steden zullen er wel voorrijkosten in rekening worden gebracht.
 5. Er dient een kosteloze parkeerplek vrij te zijn voor de monteur. Indien er parkeerkosten betaald dienen te worden, kunnen deze aan u worden doorberekend.

B. Het apparaat ten behoeve waarvan één van de drie varianten van het Zeker Basis, Zeker Plus of Zeker All-in abonnement wordt gesloten dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Apparaten met een maximale capaciteit van 42 kW. Is uw apparaat tot 5 jaar oud, dan kunt u kiezen uit alle mogelijke contracten. Is uw apparaat tussen de 5 en 8 jaar oud, dan kunt u kiezen tussen Zeker basis en Zeker plus. Bij apparaten ouder dan 8 jaar kunt u enkel het Zeker basis contract afsluiten. Wanneer de ketel 15 jaar oud is, dan worden de Zeker Plus abonnementen en Zeker All-in abonnementen vanaf de eerste maand na de 15 jaar automatisch omgezet in een Zeker Basis contract. InstalCenter Kreeft & van Wissen behoudt zich het recht om het Zeker Basis abonnement, het Zeker Plus abonnement of het Zeker All-in abonnement te annuleren op het moment dat een apparaat door de monteur wordt afgekeurd, of als de monteur het toestel niet meer geschikt vindt voor één van de abonnementen.
 2. De installatie bestaat uit: Het complete apparaat zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 80 liter en exclusief eventueel ingebouwde expansievaten.
 3. InstalCenter Kreeft & van Wissen behoudt zich het recht voor apparaten uit te sluiten: Waarvoor geen onderdelen voorradig zijn of niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.Apparaten met een extreem hoog storingsbeeld. Apparaten waarvoor monteurs niet zijn opgeleid. InstalCenter Kreeft & van Wissen zal u hiervan zo snel mogelijk na ontvangst van het aanmeldingsformulier, of na de eerste inspectie, een mededeling doen.
 4. Om een Zeker Basis, Zeker Plus of Zeker All-in abonnement te kunnen afsluiten moet een installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De installatie dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving betreffende ventilatie, toevoer van verbrandingslucht, afvoer van rook- van verbrandingsgassen en eisen voor huishoudelijke gasinstallaties.
  • De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving betreffende laagspanning- en drinkwaterinstallaties.
  • Een apparaat mag niet asbesthoudend zijn.
  • Een installatie in het trappengat wordt enkel onderhouden mits de eigenaar van de installatie een plateau verzorgt, zodat de monteur veilig kan werken.  Aanvullend op bovengenoemde punten a, b en c geldt voor het apparaat waarvoor een Zeker Plus of Zeker All-in abonnement wordt afgesloten: Aanvullend op bovengenoemde punten a, b en c geldt voor het apparaat waarvoor een Zeker Plus of Zeker All-in abonnement wordt afgesloten. Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.
  • Voor onderhoud aan een airconditioning-systeem dient het toestel een standaard consumententoestel te zijn, aanwezig bij een particulier, met een koelvermogen van maximaal 2,8 kW. Ook dient het toestel zonder hulpmiddel bereikbaar te zijn. Als dit niet het geval is, zal er een meerprijs in rekening worden gebracht.

C. Storingen die niet onder het Zeker Plus of Zeker All-in abonnement vallen en derhalve volledig, d.w.z. inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materiaal, in rekening gebracht worden, zijn storingen:

 1. Die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning aanwezig is op het apparaat.
 2. Die zijn ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op het apparaat aanwezig is overeenkomstig de voorwaarden van de leverancier.
 3. Aan de installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing of andere oorzaken van buitenaf.
 4. Door ondeskundige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaar of door onjuiste instellingen.
 5. Door verstopping, door kalkafzetting en diffusie.
 6. Door capaciteitsproblemen aan een installatie die niet is geïnstalleerd door InstalCenter Kreeft & van Wissen.
 7. In vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.
 8. Door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de cv-installatie (het bijvullen en ontluchten van de installatie valt niet onder het abonnement).
 9. Die dusdanig van aard zijn dat de ketel redelijkerwijs als niet te repareren beschouwd kan worden.
 10. Aan de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling.
 11. Als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden en niet door InstalCenter Kreeft & van Wissen zijn aangebracht.

D. Ingangsdatum en apparaat keuring

 1. Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. Het abonnement gaat in nadat deze bevestiging door u ondertekend retour ontvangen is, en de apparaatkeuring en eventuele sanering heeft plaatsgevonden.
 2. De apparaatkeuring van het betreffende apparaat vindt plaats binnen 1 maand nadat het betreffende abonnement is ingegaan. Blijkt het apparaat bij de apparaatkeuring niet aan de in de bovenstaande voorwaarden gestelde eisen te voldoen (zie B 1, 3 en 4), dan kunt u het apparaat tegen vooraf geoffreerde kosten.
 3. door InstalCenter Kreeft & van Wissen laten saneren of wordt het abonnement door een van de partijen beëindigd.
 4. Indien het abonnement schriftelijk, telefonisch en/of via internet tot stand is gekomen, heeft u tot 7 werkdagen na het sluiten van het abonnement de mogelijkheid deze zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de eerste apparaatkeuring reeds heeft plaatsgevonden.
 5. De apparaatkeuring is niet van toepassing op het Zeker Basis abonnement.
 6. InstalCenter Kreeft & van Wissen verplicht zich binnen 12 maanden na ingangsdatum van een Zeker abonnement de eerste onderhoudsinspectie te hebben verricht.

E. Looptijd

Alle abonnementen lopen vanaf de maand waarin het contract is afgesloten tot en met 12 maanden later. Voorbeeld: U sluit het contract af in januari, dan loopt uw contract t/m december. U sluit uw contract af in juni, dan loopt uw contract t/m mei van het volgende kalenderjaar.

F. Beëindiging

 1. Bij verkoop van de woning waarin het betreffende apparaat is geïnstalleerd dient het abonnement, met inachtneming van de opzegtermijn zoals bepaald in lid 4 van dit artikel, schriftelijk door u te worden opgezegd.
 2. Wanneer het apparaat 15 jaar of ouder is wordt het Zeker Plus of het Zeker All-in abonnement beëindigd. Het abonnement wordt automatisch omgezet in een Zeker abonnement (zie B1).
 3. Tariefsverhoging boven de indexering genoemd, op grond van het bepaalde in artikel G lid 4, geeft u het recht het abonnement binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen, met ingang van de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.
 4. Beide partijen kunnen het abonnement na het verstrijken van de initiële duur zoals is bepaald in artikel E schriftelijk opzeggen. Deze opzegging dient minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de betreffende termijn schriftelijk te geschieden. Zonder schriftelijke opzegging wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd met een jaar.
 5. InstalCenter Kreeft & van Wissen behoudt zich het recht om het contract te beëindigen als het toestel afgekeurd is door de monteur (zie B1)

G. Betalingen

 1. Het verschuldigde bedrag wordt per maand of per jaar vóóraf betaald. Het bedrag wordt automatisch van uw rekeningnummer afgeschreven. Hiervoor ontvangt u voor ingang van het abonnement een machtiging, die u getekend dient te retourneren naar InstalCenter Kreeft & van Wissen. Heeft u nog geen 12 maandtermijnen of 1 jaartermijn betaald voor aanvang van de onderhoudsbeurt, dan wordt dit eenmalig achteraf in rekening gebracht.
 2. Voor dit abonnement gelden de tarieven zoals die door InstalCenter Kreeft & van Wissen bij het bevestigen van het abonnement zijn verstrekt.
 3. De overeengekomen tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. In beginsel zal de abonnementsprijs worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
 4. Betalingen van, op grond door InstalCenter Kreeft & van Wissen verrichte werkzaamheden, door klant verschuldigde bedragen worden per factuur aan u doorberekend.
 5. Kreeft & van Wissen mag een storing weigeren/een onderhoudsbeurt later inplannen indien er nog een factuur of meerdere facturen open staan met een verlopen vervaldatum.

Toepasselijkheid voorwaarden

Algemene voorwaarden Service & Onderhoudsabonnementen zijn van toepassing op alle door InstalCenter Kreeft & van Wissen verrichte Service en Onderhoudswerkzaamheden en alle Service & Onderhoudsabonnementen die per 1 november 2009 worden afgesloten. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het abonnement tussen u en InstalCenter Kreeft & van Wissen.